previous

next

Xerathemum, 2010

Oil, acrylic within layers of epoxy resin
40" x 30" x 4"